White Ink Ouroboros Tattoo Design

White Ouroboros symbolizes infinity.